Privacy Policy

Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy krijgt u heldere en transparante informatie over hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Er wordt gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– U wordt op de hoogte gehouden van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u deze ten allen tijden aan de behandelaar stellen.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologieverwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden
– Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Personalia/ identificatiegegevens
– NAW-gegevens
– Financieel/ administratieve gegevens
– Medische/ psychologische gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Op basis van de AVG gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, echter, op basis van de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) dient een dossier 15 jaar “of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit” te worden bewaard.