Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari t/m 31 december 2024.

 

Informatie vooraf                                                                                           

Deze behandelvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie en diens clienten (kinderen, jongeren en ouders). Wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn, vraagt u dan om toelichting voorafgaand aan het eerste gesprek.

 

Dossier

Van iedere behandeling wordt een dossier bijgehouden. In het dossier staat alle informatie die betrekking heeft op de behandeling. Het dossier gaat over de cliënt en is daarom inzichtelijk voor de cliënt/ diens ouders. Als de cliënt 16 jaar of ouder is, is deze gemachtigd zelf te bepalen wie inzage heeft in zijn dossier. Een dossier moet minimaal 15 jaar bewaard blijven.

 

Privacy

De cliënt heeft het recht dat zijn privacy wordt beschermd en alles vertrouwelijk wordt behandeld. Het dossier is alleen inzichtelijk voor de behandelaar en de client/ diens ouders. Als de cliënt 16 jaar of ouder is, is deze gemachtigd zelf te bepalen wie er bij de behandeling wordt betrokken. De behandelaar mag geen informatie verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt/ diens ouders.  Zie verder over dit onderwerp het bijgaand document: Privacy policy.

 

Klachten/ opmerkingen

Wanneer u een klacht of opmerking heeft kunt u dit ten allen tijden met de behandelaar bespreken. 

 

Beroepscodes

Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie spant zich in gegeven opdrachten optimaal uit te voeren, aansluitend bij de beroepscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

 

Schade

Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die kan ontstaan als de door de client verstrekte gegevens onjuist of niet volledig zijn. 

Indien Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie aansprakelijk is, dan zal de aansprakelijkheid als volgt worden begrensd:

De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die de cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling.

Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.

Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de client.  De cliënt vrijwaart Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie tegen aanspraken van derden uitdien hoofde.

Suus! Praktijk voor kinder- jeugdpsychologie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de client voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de cliënt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan die van een derde aan te spreken.

Schademeldingen in verband met de beweerdelijke aansprakelijkheid van Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na vaststelling van de schade, door de cliënt schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

Indien de cliënt een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van dat jaar te vervallen.

Wijzigingen in de gegevens van de cliënt, dient de cliënt direct schriftelijk mede te delen aan Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. Als de cliënt dit niet doet, is de cliënt aansprakelijk voor eventuele schade die Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie als gevolg daarvan lijdt.

 

Kosten

Omdat Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie geen contract heeft met gemeenten wordt de behandeling nietvergoed. Ook zijn zorgverzekeraars niet direct betrokken. Natuurlijk kunt u op eigen initiatief contact opnemen met uw gemeente of zorgverzekeraar om na te gaan of er in uw geval wel sprake is van een vergoeding. Er is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar ook geen sprake van een eigen risico.

Een sessie duurt in totaal 1 uur (onderverdeeld in doorgaans 45 minuten (directe tijd) en 15 minuten (indirecte tijd)) en de kosten hiervan bedragen € 110 per sessie. Een intake duurt maximaal 1 uur en kost € 110. Na afloop van de behandeling, dan wel tussentijds, krijgt u een rekening. Betaling dient te gescheiden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de aangegeven wijze. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Bij in gebreke blijven van betaling binnen 30 dagen, is er sprake van verzuim. Dan is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.  De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Als de cliënt in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de client. De cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Afspraken

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u genoodzaakt bent een afspraak te annuleren. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Op de vrijgekomen tijd kan er dan een afspraak met een andere cliënt worden gemaakt. Bij geen of te late afmelding wordt het gebruikelijke tarief van een sessie in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval van ziekte.

 

Toestemming

Voor kinderen t/m 15 jaar dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven. Dit geldt ook in geval van echtscheiding en gedeeld ouderlijk gezag. Zonder deze schriftelijke toestemming kan de behandeling niet starten. De verzorgende ouder is verantwoordelijk voor het inlichten van de niet-verzorgende ouder over de (voortgang van de) behandeling. Deze toestemming wordt verstrekt door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier en het behandelplan.

Kinderen/ jongeren vanaf 12 jaar t/m 15 jaar dienen ook te tekenen, samen met hun beide ouders.

Jongeren vanaf 16 jaar geven zelf schriftelijk toestemming.