Algemene Voorwaarden

Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie
Stadionweg 37
1077 RW Amsterdam

Amsterdam, 01 oktober 2020

Algemene voorwaarden
Voorafgaand aan het eerste gesprek dient u kennis te nemen van onderstaande. Wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn, vraagt u dan om toelichting voorafgaand aan het eerste gesprek. Deze behandelvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Suus! Praktijk voor
kinder- en jeugdpsychologie en haar clienten (kinderen, jongeren en ouders).

Dossier
Van iedere behandeling wordt een dossier bijgehouden. In het dossier staat alle informatie die betrekking heeft op de behandeling. Het dossier gaat over de client en is daarom inzichtelijk voor de client/ diens ouders. Als de client 16 jaar of ouder is, is deze gemachtigd zelf te bepalen wie inzage heeft in zijn dossier. Een dossier moet minimaal 15 jaar bewaard blijven.

Privacy
De client heeft het recht dat zijn privacy wordt beschermd en alles vertrouwelijk wordt behandeld. Het dossier is alleen inzichtelijk voor de behandelaar en de client/ diens ouders. Als de client 16 jaar of ouder is, is deze gemachtigd zelf te bepalen wie er bij de behandeling wordt betrokken. De behandelaar mag geen informatie verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de
client/ diens ouders. Zie verder over dit onderwerp het bijgaand document: Privacy policy.

Klachten/ opmerkingen
Wanneer u een klacht of opmerking heeft kunt u dit ten allen tijden met de behandelaar bespreken.

Beroepscodes
Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie spant zich in gegeven opdrachten optimaal uit te voeren, aansluitend bij de beroepscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Schade
Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die kan ontstaan als de door de client verstrekte gegevens onjuist of niet volledig zijn.
Indien Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie aansprakelijk is, dan zal de aansprakelijkheid als volgt worden begrensd:
De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die de client betaalt voor het volgen van een behandeling.
Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de client. De client vrijwaart Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
Suus! Praktijk voor kinder- jeugdpsychologie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de client voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de client de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan die van een derde aan te spreken.
Schademeldingen in verband met de beweerdelijke aansprakelijkheid van Suus! Praktijk voor kinderen jeugdpsychologie dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na vaststelling van de schade, door de client schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
Indien de client een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van dat jaar te vervallen.
Wijzigingen in de gegevens van de client dient de client direct schriftelijk mede te delen aan Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. Als de client dit niet doet, is de client aansprakelijk voor eventuele schade die Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie als gevolg daarvan lijdt.

Kosten
Omdat Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie geen contract heeft met gemeenten wordt de behandeling niet vergoed. Ook zijn zorgverzekeraars niet direct betrokken. Natuurlijk kunt u op eigen initiatief contact opnemen met uw gemeente of zorgverzekeraar om na te gaan of er in uw geval wel sprake is van een vergoeding. Er is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar ook geen sprake van een eigen risico.
Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Vervolgens wordt voor ieder consult/sessie 100 Euro in rekening gebracht. Na afloop van de behandeling, dan wel in overleg tussentijds, krijgt u een rekening. Betaling dient te gescheiden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de aangegeven
wijze.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Bij in gebreke blijven van betaling binnen 14 dagen, is er sprake van verzuim. Dan is de client een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
client in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
In geval van liquidatie, faillisement, beslag of surseance van betaling van de client zijn de vorderingen van Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie op de client onmiddellijk opeisbaar. Als de client in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de client. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de client. De client is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Afspraken
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u een afspraak moet afzeggen. U dient dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. Op de vrijgekomen tijd kan er dan een afspraak met een andere client worden gemaakt. Bij geen of te late afmelding wordt het gebruikelijke tarief van een sessie (100 Euro) in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval van ziekte.

Toestemming
Voor kinderen t/m 15 jaar dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven. Dit geldt ook in geval van echtscheiding en gedeeld ouderlijk gezag. Zonder deze schriftelijke toestemming kan de behandeling niet starten. De verzorgende ouder is verantwoordelijk voor het inlichten van de niet-verzorgende ouder over de (voortgang van de) behandeling. Deze toestemming wordt verstrekt door het ondertekenen van dit document. Kinderen/ jongeren vanaf 12 jaar t/m 15 jaar dienen ook te tekenen, samen met hun beide ouders.
Jongeren vanaf 16 jaar geven zelf schriftelijk toestemming.